Calendar Ortodox 14 februarie 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciunea care alină suferința și-i vindecă pe bolnavi

Calendar ortodox 14 februarie 2023. Sfântul Cuvios Auxentie este sărbătorit marți, 14 februarie 2023, în calendarul bisericesc.

Calendar ortodox 14 februarie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Auxentie, sfânt înzestrat de Dumnezeu cu darul inainte- vederii și cel al vindecării.

Rugăciunea care alină suferința și-i vindecă pe bolnavi se rostește marți, 14 februarie 2023. „ Te vindecă pe tine Domnul și Dumnezeul nostru lisus Hristos”.

Calendar ortodox 14 februarie 2023. Sfântul Cuvios Auxentie, cel care a primit de la Dumnezeu darul inainte- vederii și cel al vindecării, este sărbătorit în calendarul ortodox în fiecare an, la data de 14 februarie.

Dumnezeu a tămăduit prin rugăciunile Sfântului Auxentiu mulți orbi, leproși, ologi și demonizați, scrie creștinortodox.ro. Acesta se ruga deasupra bolnavului rostind cuvintele” Te vindecă pe tine Domnul și Dumnezeul nostru lisus Hristos”.

Sfântul Cuvios Auxentie a fost fiul preotului Addas (Ada persul), un refugiat persan (Siria de astăzi) care a venit la Constantinopol cu familia, să-și salveze viața de prigonitorii creștinilor. Înzestrat cu virtuți alese, cu inteligență și cu dragoste de cultură, Auxentie a avut o copilărie frumoasă, îmbrățișând apoi cariera militară. A slujit ca ofițer în chiar garda împăratului Teodosie al II-lea și a fost apreciat pentru devotamentul lui.
Acesta, cunoscând pe Cuviosul Marcian, iconomul Bisericii celei mari, pe Ioan monahul şi pe alţi bărbaţi temători de Dumnezeu, s-a lepădat de slava lumească şi a intrat în monahism. A fost hirotonit diacon, apoi preot şi a primit slujirea să izgonească pe diavoli din oameni. Dorind o viaţă liniştită, a lăsat cetatea şi s-a dus într-un munte, ce se numea Oxia.

Fiind oarecând descoperit de nişte păstori, mulţi oameni au început să vină la el pentru a fi tămăduiţi sufleteşte şi trupeşte. Credincioşii i-au zidit lui o chilie, iar Cuviosul Auxentie învăţa şi tămăduia poporul printr-o fereastră. A luat parte la Sinodul al 4-lea Ecumenic de la Calcedon (451), chemat fiind din porunca împăratului Marcian, care foarte mult îl stima. Într-o noapte, stând cuviosul la rugăciune, a văzut sufletul Sfântului Simeon Stâlpnicul călătorind spre cer. Şi aşa, cu evla­vie vieţuind, la adânci bătrâneţi ajungând, şi-a dat sufletul în mâinile Domnului.

Calendar ortodox 14 februarie 2023. Rugăciune
Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Auxentie

Troparul Sfântului Cuvios Auxentie, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Auxentie. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

C ântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmos:

Adâncul Mării Roşii, cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înmulţind dragostea cea către Dumnezeu, Părinte Auxentie şi iubirea cea lumească părăsind-o, purtătorule de Dumnezeu, te-ai arătat comoară încăpătoare a harului Duhului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecatu-te-ai sub jugul cel bun al Domnului, cu înclinare de bunăvoie, Părinte Auxentie şi ai lucrat pământul faptelor bune, îngrăşându-l pe el cu lacrimi, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înstrăinându-ţi sufletul tău şi mintea de tulburările vieţii şi împreunându-te cu Dumnezeu, precum se cuvine, cu neîncetate nevoinţe ai petrecut pe pământ, ca unul fără de trup, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine s-a văzut acum, Stăpână, călătoria cea dumnezeiască şi omenească cea nepricepută a lui Hristos, Care S-a născut ca Dumnezeu şi Om din tine, Curată, înnoind fiinţa mea.

C ântarea a 3-a.

Irmos:

Nu întru înțelepciune și în putere și în bogăție ne lăudăm, ci întru Tine, Înțelep­ciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întărit cu Puterea Crucii, ai nimicit pornirile demonilor şi măiestriile lor le-ai risipit, prin nevoinţe, înlăturând năvălirea lor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând pe pământ petrecerea îngerilor, cu osârdie te-ai nevoit a avea în rugăciune curăţire şi în priveghere încordare, Părinte Auxentie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunoscând că pofta cea trupească pricinuieşte sufletelor venin de moarte, prin înfrânare ai omorât întărâtările ei, de Dumnezeu înţelepţite, Cuvioase Auxentie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce m-a zidit dintru începuturi din ţărână pe mine omul, Se zideşte pentru mine din pântecele tău, Preacurată, îndreptând căderea cea de demult.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci în Tine, Înţelepciunea Cea Ipostatică a Tatălui, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruitor te-ai vădit împotriva duhurilor vicleniei cu lucrarea şi cu harul Sfântului Duh, Părinte Auxentie, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fugit-ai din tulburarea râurilor nelegiuirii, întărindu-te pe tine însuţi cu rugăciunea, purtătorule de Dumnezeu, preafericite; şi din Pârâul Desfătării ai băut cu vrednicie, prealăudate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sporind credinţa cea către Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, te-ai suit la Înălţimea Cerească a dumnezeieştii apropieri, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părinte, cu înţelepciune, alegând mai degrabă dumnezeiasca frumuseţe cea stătătoare, decât desfătarea cea deşartă a celor vremelnice, cu osârdie strigai: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ştiind lămurit că ai născut pe Dumnezeu Cuvântul trupeşte, toţi credincioşii te numim, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, dându-ţi numire potrivită cu firea lucrurilor.

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu Doamne, Lumina mea, în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci dintru întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă cu credinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Peste smintelile care îţi aţinteau calea, părinte, cu isteţimea cugetului şi cu curăţia sufletului ai trecut, fără vătămare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Auxentie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Petrecut-ai viaţa, părinte, cu duh drept, nebăgând în seamă cele vremelnice, ci de cele veşnice pururea apropiindu-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Viaţa ta îţi este strălucită şi credinţa dreaptă; nevoinţa îţi este minunată şi cuvântul tău este dres cu harul, Cuvioase Auxentie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin